1 NEWS @ KORAT 4
ข่าวกลุ่ม DLICT
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Produced by นางภัชรี เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Webmaster นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)] : สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2021.
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.