การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2565
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ประกาศ สพป.นม.4 เรื่อง ชะลอการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
สังกัดสพป.นม.4

บัญชีอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 38 อัตรา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ประภาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง การรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนายการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4