การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕ หลัง

รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand ALone โดยใช้วิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดตมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2564

เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2564ถึง เดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม,63
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไดรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564