ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อขอรับทุนการวิจัยปีการศึกษา 2567   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (21 มิ.ย. 2567, 10:14 น.)
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567   กลุ่มบริหารงานบุคคล (21 มิ.ย. 2567, 09:17 น.)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   กลุ่มบริหารงานบุคคล (21 มิ.ย. 2567, 09:10 น.)
การอนุญาตไปราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล (21 มิ.ย. 2567, 08:57 น.)
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (19 มิ.ย. 2567, 08:22 น.)
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (19 มิ.ย. 2567, 08:14 น.)
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (19 มิ.ย. 2567, 08:13 น.)
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (19 มิ.ย. 2567, 08:12 น.)
เชิญประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   กลุ่มนโยบายและแผน (18 มิ.ย. 2567, 21:30 น.)
การสำรวจโรงเรียนที่ระบบน้ำประปายังขาดคุณภาพหรือน้ำอุปโภค บริโภคยังมีความสะอาด   กลุ่มอำนวยการ (18 มิ.ย. 2567, 16:51 น.)