การคัดเลือกผลงาน Best Practice ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 15:22 น.)
การรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษ ๒๕๖๕    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 15:18 น.)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตไปดูงานต่างประเทศ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 15:11 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 14:15 น.)
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่า   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 13:28 น.)
ขอเชิญรับชมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 2   กลุ่มนโยบายและแผน (29 มี.ค. 2566, 11:08 น.)
การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)    กลุ่มบริหารงานบุคคล (29 มี.ค. 2566, 10:51 น.)
การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)    กลุ่มบริหารงานบุคคล (29 มี.ค. 2566, 10:49 น.)
จัดส่งคู่มือการคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และคู่มือการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรา   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 10:46 น.)
การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)    กลุ่มบริหารงานบุคคล (29 มี.ค. 2566, 10:44 น.)
การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)    กลุ่มบริหารงานบุคคล (29 มี.ค. 2566, 10:43 น.)
การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 14 (5)    กลุ่มบริหารงานบุคคล (29 มี.ค. 2566, 10:42 น.)
ประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 10:28 น.)
ชี้แจงแนวปฏิบัติการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มนโยบายและแผน (29 มี.ค. 2566, 10:21 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 09:29 น.)
การค้นหาต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (29 มี.ค. 2566, 09:28 น.)
แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด)   กลุ่มอำนวยการ (28 มี.ค. 2566, 16:03 น.)
การอนุญาตเดินทางไปราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล (28 มี.ค. 2566, 15:57 น.)
แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ)   กลุ่มอำนวยการ (28 มี.ค. 2566, 15:56 น.)
การอนุญาตเดินทางไปราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล (28 มี.ค. 2566, 15:56 น.)
การอนุญาตไปต่างประเทศ   กลุ่มบริหารงานบุคคล (28 มี.ค. 2566, 15:55 น.)
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)   กลุ่มอำนวยการ (28 มี.ค. 2566, 14:59 น.)
สลิปเงินเดือน มีนาคม 2566 พนักงานราชการ ธุรการ ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาขาดแคลน ครูอัตราจ้างวิทย์-คณิต นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และพนักงานบริการ   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (28 มี.ค. 2566, 14:04 น.)
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   กลุ่มนโยบายและแผน (28 มี.ค. 2566, 13:49 น.)
การประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามมาตรฐานสำนัก   กลุ่มอำนวยการ (28 มี.ค. 2566, 13:48 น.)
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   กลุ่มนโยบายและแผน (28 มี.ค. 2566, 13:45 น.)
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   กลุ่มนโยบายและแผน (28 มี.ค. 2566, 13:42 น.)
ขอความเห็นชอบโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มนโยบายและแผน (28 มี.ค. 2566, 13:39 น.)
แจ้งกำหนดการแปรผลตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566   กลุ่มอำนวยการ (28 มี.ค. 2566, 13:32 น.)
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย   กลุ่มอำนวยการ (28 มี.ค. 2566, 10:36 น.)